Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Eenmanszaak linkse.media, gevestigd te Sittard-Geleen, kantoorhoudende te Sittard aan de Gerleenderweg 21b, 6133 ZA. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75082012, hierna verder te noemen: linkse.media.
Telefoon: 046 888 1120
Bereikbaarheid: maak gebruik van ons contactformulier.
Email: redactie@linksehobbys.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
2. Donatie: een door de gevende partij aan linkse.media geschonken geldbedrag
3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan linkse.media
4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van linkse.media, een donatie doet aan linkse.media
5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van linkse.media aan linkse.media
6. Ontvangende partij: de eenmanszaak linkse.media die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de doelen van linkse.media
7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan linkse.media
2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. linkse.media behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, linkse.media

1. Online donaties komen volledig ten goede aan linkse.media.
2. linkse.media is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op linkse.media nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van linkse.media is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: linkse.media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart linkse.media voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan linkse.media.

Artikel 4. Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan donateurs@linkse.media

Artikel 5. Plichten linkse.media

1. linkse.media verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de doelstellingen van linkse.media.
2. linkse.media neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. linkse.media aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens linkse.media bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
3. De gevende partij geeft de correcte identiteitsgegevens op.
4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. linkse.media verwerkt de door de gevende partij aan linkse.media verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door linkse.media verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan donateurs@linkse.media.
4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door linkse.media geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. linkse.media heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

1. linkse.media maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De disclaimer en het privacystatement die linkse.media hanteert zijn onverkort van toepassing.
2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.